Tingimused

  • Esileht
  • Majutus ja hinnad     
  • Tingimused

Kallid külalised!

Järgnevalt tingimused, mis rakenduvad sisseregistreerumisel.


Rentides maja, nõustub rentnik (edaspidi klient) ka antud üürileandja tingimustega, kui ei lepita kokku teisiti. Pakkumise sisu ja tingimusi võib poolte kokkuleppel muuta.

1. Kliendi poolt broneeringu kinnitamisega kinnitab klient oma soovitud kuupäeva broneerimissoovi ja garanteerib broneerimistasu tasumise. Klient on teadlik, et kuupäeva tühistamisel tuleb ka tasuda broneerimistasu ja juba tasutud broneerimistasu summat ei tagastata. Kokkuleppel jääb siiski kehtima poolte vaheline hilisem kokkulepe. Broneerimistasu on üldjuhul 30% tellimusest.

2. Klient on kohustatud üüritud ruumide ja seal olevate asjade suhtes üles näitama heaperemehelikkust. Klient vastutab üüri perioodil asjade ja ruumide säilimise eest. (sh. elektroonika). Kui vajate nõu, nt. kuidas elektroonikat vms kasutada, siis helistage kõhklemata telefonil: 5158266.

3. Üürides ruumi öö-päevaks on kliendil õigus üüritud ruume kasutada ajavahemikul 15.00 kuni 11.00 järgmisel päeval – kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üürides ruumid kindlaks ajaperioodiks on kliendil õigus neid ruume kasutada tellitud ajavahemikul. Eelneva kokkuleppevälise rikkumise korral on klient kohustatud üürileandja nõudmisel ruumid vabastama ja ületatud aja eest tasuma hinnakirjajärgset tasu.

4. Renditud ruumides ja territooriumil ei või viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud.

5. Siseruumides on suitsetamine ja lahtise tule tegemine keelatud. Vesipiibu kasutamine on ka keelatud. Trahv on 130 eur.

6. Õues tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi. Tuld tohib teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkkepuid on võimalik osta üürileandjalt. Grillsüsi on vajadusel talus lisatasu eest olemas. Ära jäta lõket ilma järelvalveta põlema!

7. Kui te ei üüri kogu kompleksi, peate arvestama, et territooriumil võib viibida ka teisi kliente. Klient peab sel juhul arvestama ka teiste talus õue territooriumil viibivate klientide huvidega.
Ka päevasel ajal palume võimalusel vaiksemalt olla.
Öörahu rikkumise eest vastutab üürija ja vajadusel kompenseerib omavalitsuse poolt esitatud öörahu rikkumise eest esitatud rahatrahvi.
Suhtuge oma ümbrusesse austusega.

8. Keelatud on voodite, tekkide ja patjade kasutamine ilma neile eelnevalt voodiriideid panemata (voodiriided on Uneallika talu poolt olemas)

9. Majad tuleb enda järgi jätta korda, köök puhtaks, nõud tuleb pesta ja kuivatada ning panna kappidesse nii, nagu olid enne. Klient on kohustatud prügi välja viima. Lagunevad toidujäätmed tuleb panna komposterisse, olmeprügi eraldi ja pakend eraldi prügikasti. Prügikastid asuvad sissekäigu juures.
Voodeid ei pea ära tegema.
Hoidke külalistemaja kogu siin viibimise ajal puhtana, siis on teil viimasel päeval kergem koristada.
Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on üldised põrandate koristustööd üüri hinna sees. Kui klient kasutab pakkuja kööki või muid tarbeid oma toidu valmistamiseks, on klient kohustatud kasutama kõike heaperemehelikult ja endast jätma asjad samasse seisukorda, mis need enne olid. Kui klient seda punkti rikub, siis rakendub leppetrahv 50€ ja lisaks jäädavalt kahjustatud esemete asendamise hüvitamine.

10. Talu ruumid ja territoorium tuleb rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid rentnikule andmise hetkel. Rentnik peab võimaldama talu esindajal enne lahkumist ruumid üle vaadata.

11. Talu omanikele tekitatud (sihilik või kogemata juhtunud) materiaalne kahju tuleb hüvitada nende turuväärtuses. Materiaalse kahju hüvitamise eest vastutab talu üürija. Juriidiline isik saab garanteerida seda garantiikirja alusel. Füüsiline isik annab garantiiks rahalise või esemelise pandi (tagatisraha).

12. Maju ei broneerita alla 25-aastastele isikutele. Laste üritustel peab olema kaasas 20 lapse kohta vähemalt üks üle 25-aasta vanune vastutaja.

13. Lemmikloomade toomine Uneallika talu territooriumile ei ole lubatud.

14. Talu majades on puitpõrandad ja teravate kontsadega jalanõudes siseruumides viibimine keelatud – kahju tekkimisel tuleb üürijal põranda taastamine hüvitada. Majades käiakse ilma välisjalatsiteta.

15. Oksendamine või muud inimlikud väljaheited loetakse objekti kahjustavaks ja reeglina eeldab iga sellise pleki eemaldamine lisakoristust – kokkuleppel on koristustasu 50€ iga vahejuhtumi kohta.

Uneallika talu hoonetes ja territooriumil peab iga rentnik järgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja rendileandja esindaja seaduslikke nõudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti mittejärgimisel on rendileandja esindajal õigus rentnik ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud puhkemaja territooriumilt minema saata, nendega lepingut lõpetades. Ürituse kontrolli alt väljumine (sh vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus) annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata.

Oleme tänulikud, et meid külastasite ja olete uuesti teretulnud!